Connect with us

DigiShots

Achtste Olympische Spelen voor Dirk Caremans: “De sport is altijd heel apart” – 🇬🇧

Tokyo Olympics

Achtste Olympische Spelen voor Dirk Caremans: “De sport is altijd heel apart” – 🇬🇧

Achtste Olympische Spelen voor Dirk Caremans: “De sport is altijd heel apart” – 🇬🇧

Please scroll below to find the English translation of this article

Afgelopen week arriveerde de aimabele Belgische fotograaf Dirk Caremans in Tokio voor zijn achtste Olympische Spelen. Tijdens de Olympische Spelen geeft hij ons, hier op DigiShots News, dagelijks een foto-update. Vaak zit hij verscholen achter een hele grote lens, tijd om hem eens voor de camera te plaatsen!

De in België wonende, 62-jarige beroepsfotograaf heeft inmiddels een hele staat van dienst. Sinds 1992 heeft hij geen enkele Spelen gemist. Op de vraag welke Olympische Spelen zijn favoriet zijn antwoordt hij: “Alle Spelen zijn zo verschillend en allemaal even leuk. De eerste is natuurlijk wel heel speciaal, het is zo anders dan een gewone wedstrijd. Het mooie van de Olympische Spelen is wel dat de sport altijd heel apart is.”

Sydney favoriet

“Persoonlijk vond ik de Spelen van Sydney het mooiste, Australische mensen zijn zo’n ongelooflijk leuke mensen. Ook Athene was heel leuk, Atlanta was iets minder mijn favoriet”, merkt Dirk lachend op. “Ook Hong Kong/Beijing was heel speciaal. Alles rondom de venue en het hotel was ongelooflijk mooi en voor elkaar, al moest je niet te ver daarbuiten komen. Londen en Rio de Janeiro waren vrij gemakkelijke Spelen, wij zaten als pers heel dicht bij de locaties waar de sport zich bevond. Dat gaat in Tokio wel anders zijn.”

Geen seconde getwijfeld

Zo’n drie uur reistijd per dag is Dirk zijn inschatting voor Tokio. “Gelukkig is er wifi op de bus, dus we kunnen onderweg gewoon werken.” Of Dirk heeft getwijfeld om te gaan antwoordt hij heel resoluut: “Nee. Ik heb geen seconde getwijfeld. Ik ben op een bepaalde leeftijd gekomen dat je niet meer moet twijfelen. Ik ben nu 62 jaar en als ik dan over drie jaar naar de Spelen in Parijs ga ben ik 65. Wanneer ik gezond en goed ter been ben ga ik misschien nog wel naar Los Angeles, daarna heb ik tijd om te rusten.”

Geen partytime

Dat rusten is ook tijdens de Spelen van belang. “Het is geen partytime tijdens Olympische Spelen voor mij”, lacht Dirk. “Ondanks dat de Olympische Spelen makkelijker zijn te verwerken dan andere wedstijden, je hebt maar één proef op een dag, geeft het wel wat extra stress. Ik moet snel kunnen leveren aan mijn klanten, zij betalen daar immers ook netjes voor. De meeste wedstrijden beginnen rond 17.00 uur, het is dan toch snel 00.00 uur voordat ik klaar ben, dan nog 1,5 uur reizen. Wanneer de eventing is, moeten we de dag erna om 8.00 uur alweer aan het fotograferen zijn. Daarom probeer ik mijn rust te pakken waar mogelijk. Annick helpt mij vanuit huis met het uploaden en categoriseren van alle foto’s. Zo hebben mijn klanten de eerste foto’s al heel snel.”

Komt allemaal vanzelf goed

De verhalen gaan dat het helemaal niet zeker is dat je als paardenfotograaf bij alle wedstrijden van dressuur, springen en eventing aanwezig mag zijn. Hoe kijk jij daar tegenaan? “De accreditatie gaan we daar zien. Ik maak mij daar niet te veel zorgen over. Ik kan mij niet voorstellen dat ze mensen op 12 uur vliegen van Tokio vandaan, niet laten werken. Nu er helemaal geen publiek is, kunnen wij als fotografen wel 10 meter uit elkaar gaan staan. Ik weet van de vorige Spelen dat het meestal wel in orde komt. Als je je nu al zenuwachtig begint te maken dan gaan de Spelen ook echt niet leuk worden”, aldus de nuchtere Belg. “Bij mijn eerste Spelen was ik ook veel zenuwachtiger. Maar het komt allemaal vanzelf wel goed. Daarom ga ik ook een paar dagen vroeger, die tijd heb je nodig om alles uit te vissen en in orde te maken, zodat je rustig kunt beginnen en niet hoeft te stressen op de eerste dag. Alles is ver lopen, je mist dingen als je op dag 1 niet klaar bent en op de Spelen moet je klaar zijn.”

68.000 foto’s

En klaar is Dirk zeker. Hij bereidt zich voor op zo’n 68.000 foto’s. “Haha ja, dat is het aantal foto’s dat ik in Rio heb gemaakt tijdens de laatste Spelen. Vroeger waren de aantallen een stuk lager, maar sinds dat het digitaal is maken we behoorlijk wat foto’s. Daarnaast zijn mijn klanten niet alleen maar uit op sportfoto’s, zij willen ook foto’s van wat er omheen gebeurd. Ook zijn de camera’s tegenwoordig zo snel en gevoelig dat je vaak al 2 tot 3 foto’s maakt van één moment. Dat zorgt dat je veel moet uitzoeken. Alles wat niet goed is gooi ik direct weg. Ik denk dat als ik aan het eind 2.500 goede foto’s overhoud, ik goed heb gewerkt.”

Schepje bovenop

“Het is moeilijk te voorspellen wie de medailles gaan winnen, op Isabell Werth na. Haar kennende doet ze er nog een schepje bovenop. Wel ben ik heel benieuwd met de nieuwe formule bij de landenwedstrijden. Als een van de kopruiters een pechdag heeft kan een van de favoriete landen al direct uit de race zijn. Bij het springen is de individuele finale voor de landenfinale, en in mijn ogen daardoor meer een veredelde Grote Prijs. De kans bestaat dat er een minder bekende ruiter wint. Ik vind het persoonlijk het leukste als een Olympisch kampioen alles heeft doorlopen met aan het eind de individuele finale. Een echte favoriet heb ik niet, natuurlijk hoop ik dat België goed presteert maar er doen veel sterke landen mee, ik laat mij verrassen.”

Avontuur is groter

Eventing is Dirk zijn favoriete onderdeel. “Ik houd heel veel van eventing, ik vind dat gewoon het totaalplaatje. Die ruiters zijn in alle drie de disciplines goed. Het avontuur is groter en dat trekt mij veel meer.” Hoe zorg je dat je tijdens de cross foto’s van zoveel mogelijk hindernissen hebt? “Ik werk veel samen met de Duitse fotograaf Stefan Lafrentz, omdat ik al iets ouder ben, zoek ik een plekje uit waar meerdere hindernissen bij elkaar staan, hij gaat iets meer op en neer lopen tussen de hindernissen. Zo kunnen we onze klanten toch voorzien van veel verschillende foto’s.”

Veel testen

Donderdag vertrek je en je blijft bijna drie weken. Hoe ziet de reis eruit? “We moeten veel testen, twee keer voordat we vertrekken, één test bij aankomst, vervolgens drie dagen in quarantaine en na afloop daarvan een test en daarna om de vier dagen. Of ik bij terugkomst in quarantaine moet ik nog even afwachten. Maar ik heb er zin in, van mij mogen de Spelen morgen beginnen. Dan ben ik ook meteen van het papierwerk af”, grapt Dirk.

Bron: DigiShots News

Caremans Dirk, BEL World Equestrian Games Tryon 2018 © Sharon Vandeput 23/09/2018

English translation

Next Thursday, the amiable Belgian photographer Dirk Caremans will leave for his eighth Olympic Games. During the Olympics he’ll be giving us a daily photo update. He is often hidden behind a very large lens, and we thought it was about time to put him in front of the camera!

The 62-year-old professional photographer, who lives in Belgium, has a long trackrecord. He has not missed a single Olympics since 1992. When asked which Olympic Games are his favorite, he answers: “All Games are so different and all are equally fun. The first one is of course very special: it’s just so different from any normal competition. The great thing about the Olympics is that the sport is always very special.”

Sydney is a favourite

“Personally, I liked the Sydney Games the most, the Australians are such incredibly nice people. Athens was also a lot of fun, Atlanta was a little less favorite”, Dirk remarks with a laugh. “Hong Kong/Beijing was also very special. Everything around the venue and the hotel was incredibly beautiful and well organized, although you didn’t get to go too far outside it. London and Rio de Janeiro were fairly easy Games, we as the press were very close to the locations where the sporting events were held. That will probably be very different in Tokyo.”

No doubt for a second

Dirk estimates about three hours of travel time per day for Tokyo. “Fortunately, there is Wi-Fi on the bus, so we can work on the road.” Whether Dirk had any doubts about going, he answers very resolutely: “No. I didn’t hesitate for a second. I have come to a certain age when you should no longer doubt. I am now 62 years old and if I go to the Games in Paris in three years I will be 65. When I am healthy and in good shape I may still go to Los Angeles, but after that I will have time to rest.”

No party time

Rest is also important during the Games. “It’s not party time during the Olympics for me”, Dirk laughs. “Despite the fact that the Olympics are easier to process than other competitions, you only have one test a day, it does give some extra stress. I have to be able to deliver to my customers quickly, after all, they also pay for it properly. Most competitions start around 5:00 PM, its easy by 0:00 AM before I’m done and then I’ll have to do another 1,5 hours of travel. With the eventing, we have to be shooting again the next day at 8:00. That’s why I try to take my rest whenever possible. Annick helps me upload and categorize all photos from home. This way, my customers have the first photos very quickly.”

Everything will be fine

The rumours go that it is not at all certain that you, as a specialized horse photographer, will be allowed in to be present at all dressage, jumping and eventing competitions. What do you think about that? “We will see the details of the accreditation there. I’m not too concerned about that. I can’t imagine not letting people work after making a 12 hour journey to Tokyo. Now that there is no audience at all, we as photographers can easily stand over 10 meters apart. I know from the previous Games that it usually works out. If you start to get nervous now, the Games are really not going to be fun,” said the down-to-earth Belgian. “During my first Games I was also much more nervous. But it will all work itself out. That’s why I go a few days earlier, you need that time to figure everything out and make it right, so that you can start calmly and don’t have to stress on the first day. You’ll miss important moments if you are not ready on day one… especially not at an event like the Games.”

68,000 photos

Dirk is certainly ready. He is preparing to take about 68,000 photos. “Haha yes, that’s the number of pictures I took in Rio during the last Games. The numbers used to be a lot lower, but since it’s digital we take quite a few photos. In addition, my clients are not only after sports photos, they also want photos of what is happening around it. The cameras are also so fast and sensitive these days that you easily take 2 to 3 photos of one single moment. That means you have to sort out a lot. I throw away anything that isn’t right. I think if I have 2,500 good photos at the end, I’ve worked well.”

Be surprised

“It is difficult to predict who will win the medals, except for Isabell Werth. Knowing her, she goes the extra mile. I am very curious about the new formula for the country competitions. If one of the front riders has a bad day, one of the favorite countries could be out of the race right away. In jumping, the individual final is before the country final, and in my view therefore more of a glorified Grand Prix. There is a chance that a lesser known rider will win. Personally, I like it best when an Olympic champion has gone through everything with the individual final at the end. I don’t have a real favorite, of course I hope Belgium performs well, but a lot of amazing riders will be present, so I will let myself be surprised.”

Adventure is bigger

Eventing is Dirk’s favorite discipline. “I really like eventing, I think it’s just the overall picture that appeals to me. Those riders are good in all three disciplines. The adventure is bigger and that attracts me much more.” How do you ensure that you have photos of as many obstacles as possible during the cross? “I work a lot with the German photographer Stefan Lavenz, because I’m a bit older, I look for a spot where several obstacles are together and he will walk a little more up and down between the obstacles. This way we can still provide our customers with many different photos.”

Lots of testing

You leave on Thursday and you stay for almost three weeks. What does the journey look like? “We have a lot of testing to do, twice before we leave, one test on arrival, then three days in quarantine and one test after that and then a test every four days. I’ll have to wait and see if I have to go in quarantine when I get back. But I’m looking forward to it, if it’s up to me the Games can start tomorrow. Then I can immediately get rid of all the paperwork, haha”, Dirk jokes.

More in Tokyo Olympics

Newsletter

To Top
error: De inhoud van deze website is beschermd!