Connect with us

DigiShots

Stormachtige regen deert jong talent Pavo Cup selectie in Bavel niet – 🇬🇧

Pavo Cup

Stormachtige regen deert jong talent Pavo Cup selectie in Bavel niet – 🇬🇧

Stormachtige regen deert jong talent Pavo Cup selectie in Bavel niet – 🇬🇧

Please scroll below to find the English translation of this article

KWPN regio Noord-Brabant organiseerde op vrijdag de voorselectie van de Pavo Cup. RSC De Roosberg te Bavel was het decor voor de competitie, het ruim opgezette terrein en de vrij liggende wedstrijdring een ideale plek om jonge paarden optimaal voor te stellen. Aan aanstormende talenten was geen gebrek, want maar liefst 19 van de 69 deelnemers kregen 80 punten of hoger van het jury team, die bestond uit Marian Dorresteijn en Floor Dröge voor de 4-jarigen, en Bart Bax en Johan Hamminga voor de 5 en 6-jarigen.

Opvallend was de rust en werkwilligheid bij het gros van de paarden. De meeste combinaties slaagde erin om een hoog punt te behalen voor de harmonie, misschien wel het belangrijkste onderdeel op het protocol. De ruiters en amazones werden dan ook meerdere malen geprezen voor de rijerij. Woorden als ‘ongedwongen’, ‘vriendelijk’ en ‘natuurlijk’ vielen geregeld, want dat is wat de deskundige beoordelaars willen zien. Daarnaast was het voor zowel ruiters als omstanders zeer interessant en leerzaam om naar de toelichting van de beoordeling te luisteren. Met goed onderbouwde feedback en zelfs wat rijtechnische tips verlieten de deelnemers gemotiveerd de ring na hun verrichting.

De rubriek voor de jongste paarden die aan de Pavo Cup competitie mee kunnen doen werd gewonnen door Mr. Spielberg, gereden door Krista Kolijn. De hoogbenige Spielberg x Sir Donnerhall nakomeling viel direct op, beschikkend over veel uitstraling en ras. Met bijzonder veel buiging in de gewrichten liep hij vlijtig naar een score van maar liefst 86 punten, met daarbij een 9 voor de draf en de algemene indruk. De charmante Mercurius ACM (Dream Boy x Gribaldi) deed met Amber Hage in het zadel niet veel onder, net als Montreux LS (Dettori x Future), gereden door Laila Smits. Beide combinaties hadden een totaal van 85 op de eindlijst staan.

Mariëlle Spierings stuurde de zwarte merrie Linskymorijke naar de hoogste score van de 5-jarigen door 84 punten te behalen. “De stap verdient nog een beetje aan aandacht, maar je hebt ons blij gemaakt. Je hebt een heel fijn paard,” zei jurylid Hamminga na de goede presentatie. “De draf en galop hebben veel afdruk, expressie en techniek in de benen. Het achterbeen komt echt goed door, ze brengt het voorbeen vanuit de schouder naar boven, en blijft daarbij in z’n geheel mooi over de rug.” De Negro x Krack C dochter werd zeer sympathiek door haar amazone gereden. Ze stelde Linskymorijke eerlijk voor, zodat we de natuurlijke kwaliteit goed beoordeeld konden worden. Dit werd dan ook beloond met hoge cijfers en lovende woorden.

De laatste twee combinaties van de rubriek voor 6-jarigen waren nog maar net in de baan toen ze een flinke douche kregen. De enorme stortbui die van boven kwam kon King of Diamonds, voorgesteld door Rachelle Seijbel, echter niet deren. De Glamourdale zoon met Rohdiamant in de moederlijn ging met net zoveel plezier door de baan als onder een stralend zonnetje een paar minuten eerder. Rachelle Seijbel stelde de ruin netjes voor. De jury was blij met de uitschieter als klapstuk van de succesvolle dag. “Een hele vriendelijke en sympathieke voorstelling. Ondanks de enorme regenbui bleef het paard heel vrolijk met de oortjes erop naar voren toe doorwerken. Hij deed het werk ook heel gemakkelijk voor zijn amazone,” lichtte Hamminga toe. De ongedwongenheid, het lichaamsgebruik en het schakelvermogen leidde ertoe dat de ‘happy athlete’ 86 punten achter zijn naam kreeg, samen met een uitnodiging voor de halve finale van de Pavo Cup. Deze wordt verreden op 12 augustus tijdens de KWPN Kampioenschappen in Ermelo.

Bron: DigiShots News

Rachelle Seijbel – King of Diamonds Pavo Cup – Bavel © DigiShots

English translation

KWPN-region North Brabant organized the pre-selection of the Pavo Cup on Friday. RSC De Roosberg in Bavel was the setting for the competition, the spacious grounds and competition ring were an ideal place to optimally present the young horses. There was no shortage of up-and-coming talents, because no fewer than 19 of the 69 participants received 80 points or higher from the jury team, which consisted of Marian Dorresteijn and Floor Dröge for the four-year-olds, and Bart Bax and Johan Hamminga for the five- and six-year-olds.

Remarkable was the calmness and willingness to work of the majority of the horses. Most combinations managed to get a high point for harmony, perhaps the most important part of the protocol. The riders were therefore praised several times for their riding. Words like ‘casual’, ‘friendly’ and ‘natural’ were common, because that’s exactly what the expert judges want to see. In addition, it was very interesting and instructive for both riders and bystanders to listen to the explanation of the assessment. With well-founded feedback and even some riding tips, the participants left the ring motivated after their performance.

The class for the youngest horses that can participate in the Pavo Cup competition was won by Mr. Spielberg, ridden by Krista Kolijn. The long-legged Spielberg x Sir Donnerhall-offspring immediately stood out, possessing a lot of charisma and blood. With a lot of bend in the joints, he moved diligently to a score of no less than 86 points, with a 9 for the trot and general impression. With Amber Hage in the saddle, the charming Mercurius ACM (Dream Boy x Gribaldi) was in no way inferior, as was Montreux LS (Dettori x Future), ridden by Laila Smits. Both combinations had a total of 85 on the final list.

Mariëlle Spierings sent the black mare Linskymorijke to the highest score of the 5-year-olds with 84 points. “The walk still deserves a little attention, but you have made us happy. You have a very nice horse,” said judge Hamminga after the good presentation. “The trot and canter have a lot of impulsion, expression and technique in the legs. The hind leg comes through really well, she brings the front leg up from the shoulder, while remaining nicely over the back.” The Negro x Krack C-daughter was ridden very sympathetically by her rider. “She introduced Linskymorijke honestly, so that we could properly assess the natural quality. This was rewarded with high marks and praise.”

The last two combinations of the six-year-old class had only just entered the track when they got a good shower. However, the enormous downpour that came from above could not stop King of Diamonds, ridden by Rachelle Seijbel. The Glamourdale-son with Rohdiamant in the maternal line went through the track with just as much pleasure, as he did under a radiant sun a few minutes earlier. Rachelle Seijbel presented the gelding neatly. The jury was pleased with the highlight of the successful day. “A very friendly and sympathetic performance. Despite the enormous downpour, the horse continued to work very cheerfully with the ears on it. He also made the job very easy for his rider,” explained Hamminga. The ease of use, the use of the body and the good transitions resulted in the ‘happy athlete’ receiving 86 points, along with an invitation to the semi-finals of the Pavo Cup. These will be held on August 12th during the KWPN Championships in Ermelo.

Rachelle Seijbel – King of Diamonds Pavo Cup – Bavel © DigiShots
Rachelle Seijbel – King of Diamonds Pavo Cup – Bavel © DigiShots

More in Pavo Cup

Newsletter

To Top
error: De inhoud van deze website is beschermd!